Wijzigingen NOW 3 april 2020

De NOW is bij besluit van 3 april 2020* op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen worden hierna besproken.

  1. Technische aanpassing in verband met berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag

Bij het aanvragen van en NOW subsidie verplichten werkgevers zich geen ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische omstandigheden in te dienen bij het UWV. Als ze dat toch doen leidt dat tot een lager subsidiebedrag. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische omstandigheden bleken echter minder sterk door te werken dan loonsomverlagingen; de boete van 50% werd daardoor geheel of gedeeltelijk teniet gedaan, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Door een technische wijziging is dit hersteld. De berekening van de subsidie ziet er nu als volgt uit: loon werknemer x 1,5 (boete van 50%) x 3 (periode van 3 maanden) x 1,3 (de gebruikelijke verhoging voor vakantiegeld, opbouw pensioen, premies etc.) x 0,9 (de subsidie is maximaal 90% van de loonsom). De uitkomst van deze berekening wordt direct afgetrokken van het subsidiebedrag, waarbij het omzetverlies geen rol meer speelt.

  1. Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer

Omdat het uitvoeringstechnisch voor het UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te

behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, is geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer aan het UWV kunnen doorgeven, waarop de subsidie zal worden betaald.

 

  1. Aanpassing termijn vaststelling subsidie naar 52 weken

De vaststellingstermijn voor de definitieve subsidie wordt gewijzigd van 22 weken in 52 weken, om ook bij een grote hoeveelheid aanvragen goede controles van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens te kunnen verrichten. In de meeste gevallen kan de hoogte van de subsidie goed worden vastgesteld op basis van de door de werkgever aangeleverde stukken. In die gevallen vindt vaststelling zoveel mogelijk plaats binnen 22 weken. In een aantal gevallen zullen echter aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn. Voor deze gevallen wordt de termijn verlengd naar 52 weken.

 

  1. Toelichting hoe NOW wordt meegewogen bij UWV ontslagaanvragen

De minister heeft de wijziging van het besluit aangegrepen om toe te lichten hoe de NOW wordt meegewogen als de werkgever een ontslag van een of meer werknemers aanvraagt wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever zal in dat geval aannemelijk moeten maken dat en waarom ontslag niet had kunnen worden voorkomen door een beroep op de NOW. Dit sluit volgens de Minister aan bij het doel van de NOW, te weten het zoveel mogelijk te voorkomen van ontslag. Het UWV zal een besluit van de werkgever om geen gebruik te maken van de NOW  terughoudend – marginaal – toetsen, omdat de werkgever wel ruimte heeft om een dergelijke beslissing te nemen.

 

Eén van de voorwaarden om als ondernemer/werkgever in aanmerking voor de subsidie te komen, is dat u in de periode na 17 maart en tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij het UWV indient wegens bedrijfseconomische redenen. Als u dat toch doet, dan heeft dit consequenties voor de hoogte van de definitieve subsidie (ongeacht of de aanvraag wordt toe- of afgewezen). Die wordt dan namelijk lager .

 

De berekening van deze boete leverde enige onduidelijkheid op. Uit de oude NOW volgde dat het loon van werknemers voor wie toch een ontslagaanvraag was ingediend (na verhoging met 50%) in mindering werd gebracht op de subsidiegrondslag (de loonsom over januari 2020). De subsidie werd vastgesteld aan de hand van het omzetverlies. Dit betekende dat de sanctie lager uitpakte naarmate het omzetverlies minder was. Dat bleek niet te stroken met de bedoeling van de regeling.

 

 

De wijziging ziet er nu op dat er geen link meer is met het omzetverlies. Indien u als werkgever na 17 maart 2020 dus een ontslagaanvraag bij UWV heeft gedaan, wordt direct de subsidie verlaagd. Deze boete, deze verlaging, wordt zo berekend:

 

 

Het loon van de werknemer in kwestie x 1,5 (boete van 50%) x 3 (periode van 3 maanden) x 1,3 (de gebruikelijke verhoging voor vakantiegeld, opbouw pensioen, premies etc) x 0,9 (de subsidie is maximaal 90% van de loonsom).

 

 

De uitkomst van deze som wordt nu dus direct en volledig afgetrokken van het subsidiebedrag.  (Het omzetverlies speelt dus geen rol meer).

 

 

Als aanvullende eis geldt overigens nog dat als u als werkgever toch een ontslagaanvraag op of na 2 april 2020 indient, u aannemelijk moeten maken waarom de NOW-subsidie voor u onvoldoende soelaas biedt en een ontslag voor u dus toch pure noodzaak is.

 

 

[*] Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2020, 2020-00000486642020 0000049214, tot wijziging van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid