Wijzigingen NOW 1 mei 2020

Bij besluit van 1 mei 2020 is de NOW voor de tweede keer aangepast. De belangrijkste wijziging ziet op de omzetbepaling bij concerns; voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van omzetdaling van de werkmaatschappij. De wijzigingen in de NOW worden hierna besproken.

Aanpassing omzetbepaling bij concerns

Uitgangspunt in de hoofdregeling is dat bij een concern de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Vanuit de politiek en door het bedrijfsleven en de vakbonden is om een versoepeling op dit punt gevraagd omdat het doel van de NOW – behoud van werkgelegenheid – niet altijd kan worden bereikt als de omzet op concernniveau wordt vastgesteld. Dat heeft geleid tot en aanpassing van de regeling.

De hoofdregel ten aanzien van de omzetbepaling blijft ongewijzigd; dat wil zeggen dat bij concerns met een omzetdaling van tenminste 20% de omzetdaling als voorheen op concernniveau wordt bepaald. Alleen als op concernniveau sprake is van minder dan 20% omzetdaling en op het niveau van de werkmaatschappij van 20% of meer omzetdaling kan in afwijking van de hoofdregel subsidie worden aangevraagd door de werkmaatschappij. De omzetdaling bij de werkmaatschappij en het concern zal moeten blijken uit de accountantsverklaring. De subsidie vragende werkmaatschappij moet een zelfstandige rechtspersoon zijn (dus geen business unit).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling

  1. De subsidie vragende BV is geen personeels-bv. Bij personeels-bv’s moeten altijd worden uitgegaan van omzetdaling op het concernniveau, omdat op dat niveau de omzetdaling en de inzet van het personeel samen komt. Het werkgeverschap (het loonheffingennummer) en de omzet moeten in de werkmaatschappij zijn gekoppeld. Dat betekent dat alleen een werkmaatschappij die personeel in dienst heeft en omzet genereert zelf subsidie kan aanvragen.

 

  1. Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet een akkoord hebben over werkbehoud met de betrokken vakbonden, of als deze er niet zijn een andere vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad). Bij een werkmaatschappij met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

 

  1. Het concern waartoe de aanvragende werkmaatschappij behoort, moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag, verklaren dat over 2020 geen dividend wordt uitgekeerd, geen bonussen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden teruggekocht. Bij bonussen gaat het alleen om bonussen aan het bestuur en de directie van de groepshoofd en de desbetreffende werkmaatschappij, zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen daaronder begrepen. De verklaring moet worden bewaard in de administratie. Het concern moet zich ook aan deze verplichtingen houden en wel tot aan en inclusief de datum waarop de jaarrekening wordt vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2021. Gebeurt dat niet, dan bestaat er geen recht op subsidie en wordt het betaalde voorschot teruggevorderd.

 

  1. De afwijkingsmogelijkheid geldt alleen voor aanvragen die worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

Controlewaarborgen

Om strategisch gedrag van concerns (schuiven met omzet) te beperken is, in overleg met de Beroepsorganisatie van Accountants, een aantal waarborgen ingevoerd die door de accountant worden gecontroleerd. Zo mag de entiteit die subsidie aanvraagt geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen binnen het concern, wordt de omzetdaling bij intra concern uitlening van werknemers gecorrigeerd, mag het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 – die leidend is voor de meetperiode 2020 – niet worden aangepast en worden mutatie voorraden gereed product aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend.

Overige aanpassingen

De overige aanpassingen in de NOW kort samengevat:

  • de automatische instemming van de subsidie aanvrager met het openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier – bij een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur – wordt beperkt tot een aantal gegevens dat voor transparantie over de besteding van de publieke middelen van belang is, zonder dat bedrijfsgevoelige informatie wordt prijsgegeven;
  • het is niet langer verplicht voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking melding te doen aan de gemeente van de NOW subsidieaanvraag. Deze melding was bedoeld om eventuele dubbele financiering van loonkosten te voorkomen, maar omdat verrekening van de loonkostensubsidie en NOW subsidie niet uitvoerbaar bleek, is besloten onder de huidige bijzondere omstandigheden dubbele financiering van loonkosten van mensen met een arbeidshandicap te accepteren;
  • Werkgevers met een niet-Nederlands bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te vragen, nu in de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen niet mogelijk is om aan de daarvoor in de regeling gestelde termijn van 4 weken te voldoen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan help ik u graag verder.

Dorine Fernhout